Scroll Top

Kariéra

Koho práve hľadáme?

Pozícia stavbyvedúceho | ise.sk

Stavbyvedúci

Náplňou vašej práce bude zrealizovanie diela, stavby, pridelenej zákazky od začiatku až po uvedenie do užívania alebo odovzdania. Čaká vás komunikácia s investorom, projektantom a TDI, odsúhlasovanie prác a technických riešení, tvorba cenových návrhov, fakturácie a mnoho iného.

Kontrolór | ise.sk

Kvalitár, technik

Náplňou vašej práce bude interný dohľad nad vykonávanými prácami na stavbách našej spoločnosti, kontrola kvality, návrh riešení a opatrení. Čaká vás vypracovávanie systémových riešení a systémových detailov v rámci spoločnosti, zabezpečnovanie neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania sa spolupracovníkov.

Majster | ise.sk

Majster, asistent stavbyvedúceho

Náplňou vašej práce bude organizovanie a riadenie stavebných prác, koordinácia subdodávateľov, vedenie administratívnej práce stavby, objednávanie materiálov, komunikácia s projektantom a TDI, či kontrola a preberanie stavebných prác.

Rozpočtár | ise.sk

Rozpočtár, príprava stavieb

Náplňou vašej práce bude získavanie nových zákaziek, tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek, nákladová a technická príprava stavieb, kontrola dokumentácie, či vyhľadávanie a zazmluvňovanie nových subdodávateľov.

Robotník | ise.sk

Robotník, remeselník

Náplňou vašej činnosti budú práce na stavbe ako murár, tesár, zatepľovač, omietkár a stierkár.

Prečo spolupracovať práve s nami?

Má to hneď niekoľko výhod:

  • sme významná, etablovaná stavebná firma stredného charakteru
  • získate s nami  stabilitu zavedenej rakúsko-slovenskej spoločnosti
  • môžete ďalej osobne a profesionálne rásť
  • budete pracovať na náročných a jedinečných projektoch
  • získate odborné, manažérske a jazykové vzdelávanie
  • máme transparentné odmeňovanie podľa podielu na zákazke
  • nájdete u nás dobrý kolektív pracovníkov
  • zakladáme si na transparentnosti
  • používame štandardizované zavedené systémy

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@ise.sk.

Spoločnosť ise s. r. o., Elektrárenská ul. súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.