Scroll Top

Robotník, remeselník

Náplň práce

  • práce na stavbe ako murár, tesár, zatepľovač, omietkar, stierkár

Požiadavky

  • stredoškolské vzdelanie bez maturity, zameranie: stavebné, technické
  • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť
  • technické zručnosti
  • prax v odbore
  • dobrý zdravotný stav
  • znalosť čítania výkresov – základy

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@ise.sk.

Spoločnosť ise s. r. o., Elektrárenská ul. súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Zdieľaj na Facebooku: