Scroll Top

Kvalitár, technik

Náplň práce

 • interný dohľad nad vykonávanými prácami na stavbách našej spoločnosti, kotrola kvality, návrh riešení a opatrení
 • návrhy, detaily vhodných technických riešení
 • vypracovávanie systémových riešení a systémových detailov v rámci spoločnosti
 • zabezpečovanie neustáleho vzdelávania a zdokonaľovania sa spolupracovníkov
 • riešenie reklamačných konaní
 • kontrola realizačnej dokumentácie spoločnosti na stavbách
 • archivácia a starostlivosť o porealizačnú dokumentáciu

Požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Office, AutoCAD – základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • prax na pozácii 3 roky
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť
 • znalosť nemeckého jazyka vítaná
 • zmysel pre detail
 • vysoké technické myslenie, znalosť technologických postupov
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • schopnosť riadiť a motivovať ľudí

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@ise.sk.

Spoločnosť ise s. r. o., Elektrárenská ul. súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.