Scroll Top

Rozpočtár, príprava stavieb

Náplň práce

 • získavanie nových zákaziek
 • tvorba rozpočtov a cenových ponúk nových zákaziek
 • nákladová a technická príprava stavieb
 • kontrola dokumentácie stavieb a technických riešení
 • komunikácia s investorom, obhajoba cenových ponúk a návrhov
 • uzatváranie zmlúv a objednávok so subdodávateľmi
 • vyhľadávanie nových subdodávateľov
 • vyhľadávanie a zazmluvňovanie vhodných dodávateľov stavby

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Office, CENKROS, AutoCAD – základy
 • vodičský preukaz skupiny B
 • dobrá orientácia v stavebných cenách
 • zmysel pre presnosť a precíznosť
 • znalosť technologických postupov a technických riešení v pozemných stavbách
 • samostatnosť, technické myslenie, zodpovednosť
 • prax v danom odbore 2 roky
 • výborná technická a argumentačná schopnosť komunikácie
 • výhodou je znalosť nemeckého alebo anglického jazyka

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@ise.sk.

Spoločnosť ise s. r. o., Elektrárenská ul. súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.