Scroll Top

Majster, asistent stavbyvedúceho

Náplň práce

 • organizovanie a riadenie stavebných prác
 • koordinácia subdodávateľo
 • vedenie administratívnej práce stavby (stavebný denník, dochádzak, BOZP, evidencie…)
 • kontrola a preberanie stavebných prác
 • komunikácia s projektantom a TDI
 • objednávanie materiálov, vystavovanie objednávok

Požiadavky

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou, zameranie: pozemné stavby
 • PC znalosti: Microsoft Office – základy
 • výborné čítanie výkresov
 • technické zručnosti
 • znalosti technologických postupov
 • koordinačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť motivovať a kontrolovať ľudí
 • vodičský preukaz skupina B
 • prax v riadení prác priamo na stavbe 2 roky
 • znalosť nemeckého alebo anglického jazyka vítaná
 • samostatnosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti

V prípade, že máte záujem u nás pracovať, pošlite svoj životopis na praca@ise.sk.

Spoločnosť ise s. r. o., Elektrárenská ul. súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293   (ďalej len „prevádzkovateľ“) si v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhradzuje právo spracúvať osobné údaje za účelom obsadenia voľného pracovného miesta v rozsahu, v akom budú poskytnuté uchádzačom, a to po dobu najviac 3 rokov.

Uchádzač poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom prípadného uzatvorenia pracovnoprávneho pomeru a je si vedomý svojich práv ako dotknutej osoby podľa oddielu 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a to: práva na informácie, práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva namietať spracúvanie. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný. Osobné údaje uchádzača sa tretej strane neposkytujú, príjemcom nesprístupňujú, nezverejňujú a prenos osobných údajov uchádzača do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

Zdieľaj na Facebooku: