Scroll Top

VOP

  1. Rozsah platnosti
    1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti  ise, s.r.o., so sídlom: Elektrárenská ul. 12428, 831 04 Bratislava, IČO: 35 828 293 (ďalej len „Objednávateľ“) platia rovnako pre zmluvy o dielo, kúpne zmluvy a podobné nepomenované zmluvy (ďalej spoločne len „zmluva“) dohodnuté medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Plnením sa primerane rozumie vykonanie diela,  dodanie tovaru, alebo veci.Zmluvné podmienky Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s týmito VOP alebo sa od nich odchyľujú nemajú platnosť, a to ani v prípade ak Objednávateľ o týchto podmienkach vedel.
    2. Odchýlky od uvedených VOP si vyžadujú písomnú formu. Písomná forma sa považuje za zachovanú v prípade faxu alebo e-mailu.