Scroll Top

Innotec

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, VÝROBNÁ HALA INNOTEC

Miesto: Sereď, priemyselná zóna
Stavebník: INNOTEC spol. s r. o.
Dodávateľ: ise, s. r. o.

 

Stavba je osadená paralelne s novou obslužnou komunikáciou a tvorí tak uličnú čiaru ďalšej zástavbe. Stavba vytvára hmotovo jeden celok s vlastným vstupom a vjazdom pre nákladné autá. Pozemok zároveň dovolil rozvoj výroby v juhozápadnom smere. Prednú časť stavby tvorí trojpodlažná administratívna budova so zapustenou vstupnou časťou.

Na severovýchodnej strane pozemku pred budovou sú miesta na parkovanie (vyše 30 miest) s pásom zelene pozdĺž fasády haly. Tento priestor, ako aj priestor pred vstupným priečelím je voľne prístupný, inak je celý areál oplotený.

Vstupný priestor pre peších je v znamení plochy so zeleňou, ktorá je otvorená na severovýchod. Do tohto priestoru, ako aj na severozápad sú orientované kancelárske priestory administratívnej časti. Juhozápadne od vstupu sa nachádza vjazd pre zásobovacie vozidlá, ktorý je oddelený vstupnou bránou. Za rampou vjazdu je manipulačný priestor pre nákladné autá zásobovania a na expedíciu výrobkov.

Architektúra s dominantnou administratívou

Stavba má horizontálny charakter. Jedným z charakteristických architektonických prvkov celého areálu je vstupná administratívna časť, jednoducho pokračujúca z objektu výrobnej haly so skladom. Spevnený povrch pred vchodom je súčasťou zazeleneného predpolia budovy. Plocha je otvorená na severovýchodnú stranu, kde sa nachádza parkovisko prístupné z novej obslužnej komunikácie priemyselnej zóny. Z ostatných smerov je pozemok oplotený a v mieste vjazdu nákladnej dopravy má vstupnú bránu. Trojpodlažná