Scroll Top

CASCA

Projekt CASCA | ise.sk

Administratívne centrum CASCA

Miesto Ivánska cesta 15, Bratislava-Trnávka
Investor: CASCA spol. s r. o.
Generálny dodávateľ: ise, s. r. o., Bratislava

Neďaleko bytového domu Dornyk na Ivánskej ceste v Bratislave-Trnávke sa nachádza obchodno-administratívna budova, ktorá sa stala novým sídlom spoločnosti CASCA pôsobiacej v oblasti osvetľovacej techniky. Štvorpodlažná budova doplnila uličnú líniu domov na Vietnamskej ulici a vytvorila nárožie s hlavnou Ivánskou cestou.

Architektúra a prevádzka

V lichobežníkovej podnoži je predajňa firmy a menšie priestory na prenájom pre občiansku vybavenosť. Ďalšie tri podlažia majú štvorcový pôdorys. Na prvom je druhé poschodie predajne a na dvoch vrchných podlažiach sú administratívne priestory. Celková podlažná plocha je 1 683 m². Prevádzkové riešenie umožňuje samostatný a nerušený chod jednotlivých prevádzok.

Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú vstupy do troch samostatných predajní, predajne svietidiel a jej skladovej časti i vchod do vertikálneho jadra sprístupňujúci administratívu. Objekt je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich hmôt. Jednopodlažná časť v kosodĺžnikovom tvare kopíruje hranice pozemku a vytvára spodnú podnož s prestrešením parteru. Druhá, trojpodlažná, hmota položená na podnoži má pôdorysný tvar kocky s čiastočným vykonzolovaním do Ivánskej cesty.

Stavebno-technické riešenie

Objekt je založený na základových pásoch a pätkách spolu s podlahovou doskou hrubou 20 cm. Rozmery pätiek sú odstupňované podľa silového účinku, aby sa dosiahla rovnomernosť sadania. Hĺbka založenia je 1,8 m pod terénom na úrovni piesčitých zemín. Pätky sú z ekonomického dôvodu dvojstupňové. Pod stenami sú pásové základy pod stužujúcimi stenami (steny schodiskového jadra), šírka pásov je 70 cm. Pod ostanými stenami sú pásy so šírkou 50 cm. Z konštrukčného hľadiska ide o kombinovaný konštrukčný systém železobetónových nosných stien s hrúbkou 200 mm a stĺpov so štvorcovým prierezom 400 × 400 a 450 × 450 mm. Modul rozloženia nosných prvkov bol zvolený vzhľadom na vnútornú prevádzku a funkčnosť jednotlivých priestorov, ako aj ekonomiku rozpätia. Skelet plynule prechádza podnožou až po posledné podlažie. Výnimku tvorí iba výmena stĺpov na prvom podlaží, kde si rozdelenie priestoru vyžiadalo posun nosných stĺpov do novej pozície.

Stropy nad jednotlivými podlažiami sú hrubé 25 cm. Statický strop pôsobí ako rovinný prvok na dvojosí stav napätosti. Po obvode je strop vystužený parapetmi a uložený v mieste stĺpov na hlaviciach. Hrúbka hlavíc 25 cm je navrhnutá v mieste zvýšeného namáhania a šmykovej odolnosti. Výstuže hlavíc sú podľa typového výrobku zo systému „Schöck“. V strope 2. NP je v jednom module galéria olemovaná prekladmi. V stropnej doske je výstuž proti reťazovému zrúteniu.