Scroll Top

JAGA

Administratívna budova JAGA | ise.sk

Budova JAGA

Miesto: Mestská časť Bratislava – Lamač
Investor: Vydavateľstvo JAGA
Generálny dodávateľ: ise, s. r. o.

Budova JAGA je úspešným príbehom, ktorého sme spoluautorom. Neotrasiteľný výrok tvrdí, že architektonický koncept sa overí až v spoľahlivej prevádzke. V prípade administratívnej budovy vydavateľstva JAGA sa tak stalo a aj po ôsmich rokoch prevádzky dokázala pravdivosť svojho investorského zámeru a projekčného návrhu. Za úspechom tejto budovy stojíme ako generálny zhotoviteľ, načo sme patrične hrdý.

V tradičnom trojuholníku investor – architekt – realizačná firma, sme vystupovali ako zhotoviteľ hrubej stavby. Jej súčasťou bola aj koordinácia všetkých profesií, pričom podľa zmluvy si mohol investor nominovať aj ďalších dodávateľov. „Z hľadiska mojej skúsenosti je príprava alfou a omegou úspechu,“ hovorí Oto Bortlík, konateľ spoločnosti ise. „A tá obsahuje aj precíznu projektovú dokumentáciu. V nej sú zachytené predstavy investora, ale aj autorské zámery, výtvarné inšpirácie, zakomponovanie noriem – jednoducho všetko, čo napomáha fungujúcej budove. V prípade administratívnej budovy JAGA tieto predpoklady fungovali.“ Výsledkom je dielo, za ktorým je niekoľkomesačná práca tímu ľudí celej spoločnosti.

Príbeh pokračuje

Kopať sa začalo 1. júla 2008, čo je dnes dátum pripomínajúci adrenalínovú jazdu. Leto už bolo vlastne zenitom prvej veľkej konjunktúry slovenského stavebníctva. Pätnásteho septembra padla štvrtá najväčšia investičná banka v Spojených štátov Lehman Brothers, ktorá postavila do pozoru aj Európsku centrálnu banku a spôsobila celosvetové finančné tsunami. Hrubá stavba budovy JAGA sa ocitla v situácii, keď sa utlmili alebo úplne odložili mnohé projekty na Slovensku. Dokončovanie budovy sa zase uskutočňovalo v období, keď slovenské stavebníctvo spadlo o niekoľko poschodí dolu a kríza sa stala najskloňovanejším slovom. Otvorená kniha pôdorysu sa však už nezavrela, kapitola bola odsúdená na úspešné dokončenie. Jej posledné riadky sa písali koncom novembra 2009, keď sa pracovníci vo vydavateľstve JAGA presťahovali do nových priestorov. Posledná veta bola napísaná 22. marca 2010, keď bolo slávnostné otvorenie administratívnej budovy JAGA. Úspešný príbeh však pokračuje…

JAGA | ise.sk

Maximum z pozemku

Lokalita sľubovala priaznivú polohu pre viditeľnú propagáciu budovy. Avšak samotný pozemok, pozdĺžne vsunutý medzi dvoch susedov a z tretej strany ohradený oporným múrom oddeľujúcim parcelu od neďalekej diaľnice, bol už náročnejšou výzvou. Cieľ investora bol jednoznačný – vyťažiť z pozemku maximum. Z tejto definície sa odvíjala úloha architektov – vymyslieť dizajn budovy. „Aj ten sa však výrazne vyvíjal počas nespočetných debát a úvah,“ hovorí Ing. arch. Marián Pokrivčák, konateľ Ateliéru 3M, ktorý si investor vybral po výberovom konaní. „Filozofiou výsledného návrhu je prelínanie dvoch hmôt, bielej a tmavosivej. Biela má vyjadrovať hravosť časopisov, sivá zase prísnosť administratívy, ktorá sleduje fungovanie prevádzky.“

Tvar štvorpodlažnej budovy logicky sleduje pozemok, ktorý obsiahla v duchu investorových zámerov. Upriamila pozornosť na kratšie fasády, ktorými sú vstup a zadná časť budovy orientovaná smerom k diaľnici. Sem sa aj umiestnili loga vydavateľstvá so známou letiacou husou, ktorá aj symbolicky nadľahčuje prieniky hmôt. Budova elegantne zaoblila svoje rohy, čím vzdialene vzdala poctu princípom medzivojnovej architektonickej avantgardy.

Línie na dlhších stranách fasády plynule tečú po plášti, oči diváka sa tak prirodzene upriamujú na výrazové dominanty. Aj z diaľky pôsobí budova ako homogénny celok, ktorého sebavedomie však nechce potlačiť kontext územia a susediace stavby. Výrazovú energiu berie zo svojho vnútra, ktoré sa v pravdivom pomere odráža aj na fasáde. Snahou bolo vytvoriť dobrú architektúru, ktorá nadobúda presvedčivosť v prevádzke. Slovami investora – išlo o fungujúci organizmus, ktorý bude mať svoju charakteristickú corporate identity. A to bol aj jeho ďalší cieľ – aby nehnuteľná referencia vyjadrovala kvalitu úrovne vydavateľských produktov zaoberajúcich sa architektúrou a stavebníctvom.

Konštrukcia a unikátny systém vykurovania

Pri konštrukcii začnime statikou budovy. Stavebná jama je od diaľnice ako aj od susedných pozemkov zabezpečená veľkopriemerovými 300 mm betónovými pilótami v rastri so vzdialenosťou 100 cm. Suterén sa riešil ako železobetónová vaňa s vodonepriepustnou konštrukciou. „Aj preto sme už nemuseli pridávať ďalšie hydroizolačné vrstvy, stačilo utesniť pracovné spoje medzi doskou, stenami a jednotlivými zábermi betonáže,“ upresňuje M. Kaššák.

Zvyšok tvorí tradičná monolitická konštrukcia so železobetónovými stĺpmi, obvodovými stenami a jadrom s výťahovou šachtou a zázemím. Vo vnútri sa na delenie priestoru použili ľahké konštrukcie zložené zo sadrokartónových konštrukcií doplnených stenami z pórobetónových tvárnic Ytong. Obklad na fasáde pochádza od firmy Dekmetal. Ide o kazety z oceľového plechu s povrchovou úpravou grafitovej farby, ktoré sa vyrábali priamo na mieru podľa požadovaného rastru delenia. Obklad je doplnený tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Biela časť fasády pozostáva zo zatepľovacieho systému. Dlhé pásové okná s hliníkovou konštrukciou sú predsadené pred železobetónovú fasádu, zvyšné sú plastové a vsadené  do ostení. K unikátom technického vybavenia budovy patrí systém vykurovania založený na tepelnom čerpadle, ktoré pracuje systémom vzduch – vzduch.

Otvorená spoločnosť

Vývojom prešla aj vnútorná dispozícia priestorov, ktorá predstavuje takmer 1 200 m2. Dispozícia sledovala nielen potreby administratívneho priestoru vydavateľskej spoločnosti, ale i potreby, ktoré mali budúci nájomcovia kancelárskych priestorov.

Doteraz sú z celej plochy obsadené tri štvrtiny kancelárskej plochy. Po diskusiách vo vnútri spoločnosti nakoniec vzniklo rozdelenie do kancelárií rozličných veľkostí a rozčlenených do logicky nasledujúcich zón. Myšlienka pôvodného open-space zarezonovala v prítomnosti filozofie otvorenej spoločnosti.

Kancelárie sú navzájom opticky prepojené presklenými dverami a oknami vytvárajúcimi dojem zväčšeného priestoru. Reprezentačné poslanie a administratívna funkcia sa tak spojili do organického celku – otvorená spoločnosť je stále pripravená na impulzy stavebného trhu.

Kancelária JAGA | ise.sk
Kancelária JAGA | ise.sk
Kancelárie JAGA | ise.sk